Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine

9

Strateških područja

48

Ciljeva

41

Mjera

179

Pokazatelja

Nacrt akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godineStrateško područje 1. Obrazovanje

Provedbom mjera ranijih javno-političkih dokumenata usmjerenih uključivanju romske nacionalne manjine kao i posljednjeg operativnog dokumenta (Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje...

Broj ciljeva: 8

Broj mjera: 14


Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne vodi nezaposlene osobe po nacionalnosti, ali se procjenjuje da je krajem prosinca 2016. godine bilo evidentirano ukupno 4.777 nezaposlenih pripadnika romske nacionalne...

Broj ciljeva: 6

Broj mjera: 5


Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

Specifičan socioekonomski položaj romske nacionalne manjine u velikoj mjeri određuje njihov status kada se radi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti. Romska populacija suočava se s različitim izazovima povezanim...

Broj ciljeva: 7

Broj mjera: 3


Strateško područje 4. Socijalna skrb

Socijalna skrb u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o socijalnoj skrbi (dalje Zakon) kojim su utvrđeni korisnici i prava koja mogu ostvariti. Pripadnici nacionalnih manjina sukladno Zakonu nisu navedeni...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 2


Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Fenomen "romskih naselja", tj. specifičnih lokacija naseljenih Romima, znak je prostorne segregacije značajnog dijela romske nacionalne manjine. „Naselja“, osim niskog standarda stanovanja, preizgrađenosti...

Broj ciljeva: 7

Broj mjera: 1


Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život (javni/politički)

Na području uključivanja u društveni i kulturni život nastavljen je trend unapređenja kvalitete programa koji doprinose očuvanju jezičnog i kulturnog identiteta u cjelini te kvalitetnije integracije u...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 6


Strateško područje 7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava

Ne postoji čak ni približno točan brojčani podatak o broju Roma u Hrvatskoj koji nemaju riješen status (privremeni boravak, stalni boravak, državljanstvo). Iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova...

Broj ciljeva: 10

Broj mjera: 1


Strateško područje 8. Unapređenje prikupljanja statističkih podataka

Vanjska evaluacija Nacionalne strategije za uključivanje Roma (koju je koncem 2014. i početkom 2015. godine) proveo Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pokazala je (između ostalog) da...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 6


Strateško područje 9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Republika Hrvatska u međunarodnom kontekstu posebnu pažnju posvećuje poštivanju prava Roma i snaženju njihovog uključivanja u sve aktivnosti u društvu, dok na nacionalnom planu svoje aktivnosti temelji...

Broj ciljeva: 1

Broj mjera: 3


Strateško područje 1. Obrazovanje

Cilj 1.1. Podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja...

Broj mjera: 1


Cilj 1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika...

Broj mjera: 3


Cilj 1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti od 98 %) te izjednačiti završnost osnovnoškolskog...

Broj mjera: 2


Cilj 1.4. Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine.

Broj mjera: 2


Cilj 1.5. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg i visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost srednjeg i visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti...

Broj mjera: 2


Cilj 1.6. Povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji upisuju srednje obrazovanje i visoko obrazovanje do 2020. godine. Povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju srednje obrazovanje do 2020. godine.

Broj mjera: 2


Cilj 1.7. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje...

Broj mjera: 1


Cilj 1.8. Povećati obuhvat odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja kroz cijelo opće, strukovno i visoko obrazovanje, s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija...

Broj mjera: 1


Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije kroz osnaživanje za uključivanje na tržište rada

Broj mjera: 2


Cilj 2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 2


Cilj 2.3. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja

Broj mjera: 1


Cilj 2.4. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 0


Cilj 2.5. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada

Broj mjera: 0


Cilj 2.6. Jačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za rad s pripadnicima romske nacionalne manjine

Broj mjera: 0


Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

Cilj 3.1. Povećati obuhvat romske populacije zdravstvenim osiguranjem

Broj mjera: 1


Cilj 3.2. Povećati dostupnost zdravstvenih usluga romskoj populaciji s naglaskom na osobe treće dobi, osobe s invaliditetom, oštećenjima, posebnim potrebama i mobilne romske skupine

Broj mjera: 1


Cilj 3.3. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

Broj mjera: 1


Cilj 3.4. Poboljšati zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja Roma, a posebice zdravlja žena, zdravlja trudnica i djece te smanjiti broj maloljetničkih trudnoća među Romima

Broj mjera: 0


Cilj 3.5. Povećati senzibilizaciju radnika u sustavu zdravstva za rad s romskom populacijom te poboljšati komunikaciju romske populacije s liječnicima obiteljske medicine

Broj mjera: 0


Cilj 3.6. Smanjiti pobol od bolesti povezanih s niskim higijenskim standardom i bolesti protiv kojih se cijepi

Broj mjera: 0


Cilj 3.7. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

Broj mjera: 0


Strateško područje 4. Socijalna skrb

Cilj 4.1. Podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom

Broj mjera: 1


Cilj 4.2. Podići razinu kvalitete života unutar romskih obitelji s posebnim naglaskom na prava i dobrobit djece i mladih

Broj mjera: 1


Cilj 4.3. Osnažiti lokalnu romsku zajednicu za prepoznavanje opasnosti od rizika izloženosti pojavama trgovanja ljudima, seksualnog iskorištavanja i drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu

Broj mjera: 0


Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Broj mjera: 0


Cilj 5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima

Broj mjera: 0


Cilj 5.3. Riješiti imovinsko-pravne odnose u romskim naseljima

Broj mjera: 1


Cilj 5.4. Unaprijediti stambenu integraciju Roma u zajednici

Broj mjera: 0


Cilj 5.5. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Broj mjera: 0


Cilj 5.6. Unaprijediti stanje okoliša romskih naselja

Broj mjera: 0


Cilj 5.7. Podići razinu informiranosti romske nacionalne manjine o zaštiti okoliša i o načinima njezine provedbe

Broj mjera: 0


Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život (javni/politički)

Cilj 6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini

Broj mjera: 2


Cilj 6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na žene, u javni i politički život lokalne zajednice

Broj mjera: 2


Cilj 6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici

Broj mjera: 2


Strateško područje 7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava

Cilj 7.1. Utvrditi, detektiranjem putem mobilnih timova, broj osoba koje imaju značajne poteškoće pri reguliranju statusa u Republici Hrvatskoj

Broj mjera: 1


Cilj 7.10. Podići razinu dostupnosti besplatne pravne pomoći Romima, osobito u slučaju postojanja sumnje da su žrtve diskriminacije povećanjem dostupnosti pomoći u ostvarivanju prava te povećanjem vidljivosti besplatne pravne pomoći

Broj mjera: 0


Cilj 7.2. Podići razinu informiranosti i potaknuti pripadnike romske zajednice na punu suradnju u postupcima rješavanja njihova statusa

Broj mjera: 0


Cilj 7.3. Uspostaviti mehanizme za brže i učinkovitije rješavanje statusnih pitanja Roma u Republici Hrvatskoj

Broj mjera: 0


Cilj 7.4. Podići razinu javne svijesti o potrebi suzbijanja diskriminacije u odnosu na romsku nacionalnu manjinu

Broj mjera: 0


Cilj 7.5. Unaprijediti međuresornu suradnju nadležnih tijela s reprezentativnim predstavnicima (npr. članovi vijeća romske nacionalne manjine i predstavnici) romske nacionalne manjine u suzbijanju diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 0


Cilj 7.6. Osigurati i unaprijediti provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva od strane nadležnih tijela na svim razinama (nacionalna/regionalna/lokalna) i provedba svih ostalih propisa i zakona uz primjenu anti-diskriminacijskih načela (obrazovanje, stanovanje,...

Broj mjera: 0


Cilj 7.7. Smanjiti pojavnost nasilničkog ponašanja prema Romima djelovanjem policije

Broj mjera: 0


Cilj 7.8. Povećati dostupnost besplatne pravne pomoći Romima sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći

Broj mjera: 0


Cilj 7.9. Povećanje vidljivosti instrumenata besplatne pravne pomoći

Broj mjera: 0


Strateško područje 8. Unapređenje prikupljanja statističkih podataka

Cilj 8.1. Poticati i financijski osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Broj mjera: 2


Cilj 8.2. Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 2


Cilj 8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljuska prava i prava nacionalnih manjina

Broj mjera: 2


Strateško područje 9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Cilj 9.1. Cilj

Broj mjera: 3Nije pronađena niti jedna mjeraNema niti jedne mjere za koju je prijavljeni korisnik u ulozi nositelja/sunositelja


Id Naziv Status Vrijedi od Vrijedi do

Molimo pričekajte...