Nacionalna strategija za uključivanje Roma


RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE

Na ovim stranicama možete pratiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, a samo sučelje osmišljeno je i izrađeno s idejom pojadnostavljenja načina prikupljanja podataka potrebnih za efikasno praćenje provedbe Strategije i pripadajućeg Akcijskog plana, te preglednosti prikaza navedenih podataka koji će Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, nositeljima i sunositeljima mjera NSUR-a i pratećeg AP te širokoj javnosti omogućiti kvalitetnije praćenje, a time i daljnju implementaciju ovih strateških dokumenata. Sučelje nositeljima i sunositeljima mjera omogućuje lakše izvještavanje prema Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te olakšava izvještavanje nacionalnog stanja prema Europskoj komisiji s ciljem poboljšanja provedbe implementacije NSUR-a i pripadajućeg AP na regionalnoj i lokalnoj razini. Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (u daljnjem tekstu Strategija) na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine. Strategija je utemeljena na odredbama međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina kojih je Republika Hrvatska stranka i usklađena s uočenim potrebama i izazovima povezanim sa socijalnim uključivanjem Roma na svim razinama: lokalnoj, područnoj, nacionalnoj i europskoj. Tako je u sveukupnoj razradi strateškog dokumenta uzet u obzir kako Okvir Europske unije za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine tako i Nacionalni program za Rome iz 2003. godine na koji se strategija nadograđuje. Stoga, pored "četiri ključna područja" Okvira Europske unije (i Desetljeća za uključivanje Roma) – obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stanovanja – obrađena u posebnim poglavljima, Nacionalna strategija u "prioritetne politike" uključuje i socijalnu skrb, uključivanje u društveni i kulturni život, kao i statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava. Pored navedenih sedam područja ili prioritetnih politika, Strategija uključuje i poglavlje posvećeno unaprjeđenju prikupljanja statističkih podataka što se izdvaja kao pozitivna specifičnost hrvatskog strateškog okvira u odnosu na strategije relevantnih europskih zemalja.


Strategija sadrži opće i posebne ciljeve postavljene kao smjernice za kreiranje javnih politika usmjerenih na socio-ekonomsko uključivanje romskih zajednica do 2020. godine. S ciljem definiranja načina provedbe Strategije izrađen je Akcijski plan za provedbu Strategije koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine (u daljnjem tekstu Akcijski plan). Struktura Akcijskog plana u načelu slijedi strukturu poglavlja IV.4 Nacionalne strategije, pri čemu su sva ključna strateška područja pokrivena posebnim poglavljima. Akcijski plan uključuje i jedno poglavlje koje se ne nalazi u Strategiji: "Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava". Dakle, dok Nacionalna strategija pokriva osam strateških područja, Akcijski plan pokriva njih devet: obrazovanje; zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život; zdravstvenu zaštitu; socijalnu skrb; prostorno uređenje, stanovanje i zaštitu okoliša; uključivanje romske nacionalne manjine u kulturni i društveni život; statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava; unaprjeđenje prikupljanja statističkih podataka i usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava' .


'Strategijom za uključivanje Roma želi se na sustavan način pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine u Hrvatskoj u poboljšanju uvjeta življenja, potaknuti i podržati njihovo uključivanje u društveni život i procese odlučivanja u lokalnoj i široj zajednici, a da pri tom ne izgube vlastiti identitet, kulturu i tradiciju te ih poticati na preuzimanje aktivne uloge u promjeni svog položaja u društvu. Strategija je usmjerena i na promjenu stava većinskog stanovništva prema Romima, promičući načela nediskriminacije i desegregacije'.


Vlada Republike Hrvatske u svrhu praćenja provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma službenom je odlukom od 4. srpnja 2013. osnovala Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne Strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Povjerenstvo se bira na mandat od četiri godine, a sastoji se od potpredsjednika Vlade, zastupnika romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, predstavnika nadležnih ministarstava (MRRFEU, MDOMSP, MGIPU, Ministarstvo zdravstva, MZO, MRMS), predstavnika Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i sedam predstavnika romske nacionalne manjine koje predlože Nacionalna koordinacija vijeća romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Sveukupna koordinacija i praćenje politika i aktivnosti usmjerenih na romsku nacionalnu manjinu na nacionalnoj razini prepuštena je Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Prema tome, u izradi Izvještaja o provođenju Akcijskog plana za provedbu Strategije sudjeluju nadležna tijela, tj. Nositelji pojedinih mjera, te jedinice lokalne i područne (redionalne) samouprave ispunjavanjem dijelova Izvještaja za koje su nadležni. Prikupljanje podataka, te njihovu obradu i kompiliranje završnog Izvještaja koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Molimo pričekajte...