Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu

7

Posebni ciljevi

24

Mjere

50

Aktivnosti

116

PokazateljiPosebni cilj 1. Borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije

Pojačavanje borbe protiv diskriminacije, govora i zločina iz mržnje te promicanje sveobuhvatnog sustava podrške i pomoći žrtvama diskriminacije i...

Broj mjera: 2

Broj aktivnosti: 5


Posebni cilj 2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije

Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma poticanjem ulaganja u ljudski kapital, osiguravanjem pristupa adekvatnim programima socijalne zaštite, potpora...

Broj mjera: 3

Broj aktivnosti: 5


Posebni cilj 3. Poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije

Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i sposobnosti vođenja u romskom civilnom društvu kako bi se romskom stanovništvu omogućilo sudjelovanje u procesima...

Broj mjera: 3

Broj aktivnosti: 9


Posebni cilj 4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju

Aktivno djelovanje usmjereno protiv segregacije u obrazovanju, od najranije dobi. Djelovanje...

Broj mjera: 5

Broj aktivnosti: 19


Posebni cilj 5. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju

Pomoć i podrška pri prelasku iz sustava obrazovanja na tržište rada i podrška stjecanju vještina i znanja kojima se poboljšava...

Broj mjera: 3

Broj aktivnosti: 8


Posebni cilj 6. Poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi

Osnaživanje preventivnih aktivnosti u romskim zajednicama kako bi se doprinijelo ukupnom poboljšanju zdravalja pripadnika...

Broj mjera: 4

Broj aktivnosti: 1


Posebni cilj 7. Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama

Ujednačavanje stambenih uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine s uvjetima života opće populacije. 

Broj mjera: 4

Broj aktivnosti: 3


Mjera 1.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje

Broj aktivnosti: 4


Mjera 1.2. Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva

Broj aktivnosti: 1


Mjera 2.1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma

Broj aktivnosti: 3


Mjera 2.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti romske djece

Broj aktivnosti: 1


Mjera 2.3. Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine

Broj aktivnosti: 1


Mjera 3.1.. Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje

Broj aktivnosti: 4


Mjera 3.2.. Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju

Broj aktivnosti: 0


Mjera 3.3.. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini

Broj aktivnosti: 5


Mjera 4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama/ razredima u kojima je većina ili su sva djeca Romi

Broj aktivnosti: 2


Mjera 4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije

Broj aktivnosti: 2


Mjera 4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije

Broj aktivnosti: 11


Mjera 4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju

Broj aktivnosti: 2


Mjera 4.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja

Broj aktivnosti: 2


Mjera 5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije

Broj aktivnosti: 7


Mjera 5.2. Smanjivanje rodnog jaza u zapošljavanju

Broj aktivnosti: 0


Mjera 5.3. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih

Broj aktivnosti: 1


Mjera 6.1. Smanjivanje jaza očekivanog životnog vijeka između Roma i opće populacije

Broj aktivnosti: 0


Mjera 6.2. Ispunjavanje preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije

Broj aktivnosti: 1


Mjera 6.3. Unapređenje reproduktivnog zdravlja Romkinja

Broj aktivnosti: 0


Mjera 6.4. Povećanje informiranosti romske populacije o rodno utemeljenom nasilju

Broj aktivnosti: 0


Mjera 7.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije

Broj aktivnosti: 2


Mjera 7.2.. Smanjivanje jaza u prenapučenosti Roma i opće populacije

Broj aktivnosti: 0


Mjera 7.3. Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo

Broj aktivnosti: 1


Mjera 7.4. Osiguravanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u kućanstvu

Broj aktivnosti: 0Aktivnost 1.1.1. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 1.1.2. Osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata/ugovora (EU, VE, UN) u području zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 1.1.3. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava

Broj Pokazatelja: 1


Aktivnost 1.1.4. Poticanje i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 1.2.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI I

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 2.1.1. Redovito prikupljanje i objavljivanje informacija o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge

Broj Pokazatelja: 1


Aktivnost 2.1.2. Razvijati suradnju organizacija civilnoga društva u provedbi aktivnosti prilagođenih potrebama lokalne zajednice

Broj Pokazatelja: 1


Aktivnost 2.1.3. Sufinancirati programe i projekte romskih udruga i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 1


Aktivnost 2.2.1. Osiguravanje školskog obroka

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 2.3.1. Pilot projekt pružanja usluga u zajednici (romskom lokalitetu) – JUPI PILOT, pripremna faza

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 3.1.1.. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 3.1.2.. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 3.1.3.. Unapređenje transparentnosti praćenja provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 3.1.4.. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga društva s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj...

Broj Pokazatelja: 1


Aktivnost 3.3.1.. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 3.3.2.. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj

Broj Pokazatelja: 1


Aktivnost 3.3.3.. Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma i sporta

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 3.3.4.. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na...

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 3.3.5.. Podrška programima posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojima se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na...

Broj Pokazatelja: 1


Aktivnost 4.1.1. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.1.2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.2.1. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.2.2. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.10. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.11. Promocija strukovnih škola i budućeg izbora zanimanja koja će učenicima romske nacionalne manjine omogućiti što brže uključivanje u svijet rada

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.3. Sufinanciranje ljetnih škola te drugih posebnih programa za učenike pripadnike romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.5. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.6. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.7. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.8. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koju završavaju srednjoškolsko obrazovanje

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.9. Financijska pomoć za školarine

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 4.4.1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.4.2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 4.5.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 4.5.2. Promocija obrazovanja odraslih među pripadnicima romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 5.1.1.. Prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 5.1.2.. Osnaživanje mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 5.1.3.. Povećati zapošljivost Roma stjecanjem novih kompetencija traženih na tržištu rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 5.1.4. . Podrška održivom zapošljavanju

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 5.1.5. . Podrška samozapošljavanju

Broj Pokazatelja: 1


Aktivnost 5.1.6. Promocija dobre prakse i informiranje poslodavaca

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 5.1.7. . Promidžbene aktivnosti za dragovoljno vojno osposobljavanje/mogući prijam u Oružane snage RH

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 5.3.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA pripremna faza, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 6.2.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 7.1.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine

Broj Pokazatelja: 3


Aktivnost 7.1.2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu

Broj Pokazatelja: 2


Aktivnost 7.3.1. Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Broj Pokazatelja: 2Id Naziv Status Vrijedi od Vrijedi do

Molimo pričekajte...