Provedba akcijskog plana "Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu" za 2021. godinu

Provedba akcijskog plana je završena s datumom 31.12.2023.

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu
Godina
2021
Početak prikupljanja
1.1.2023.
Završetak prikupljanja
31.12.2023.
Status
Odobren
Sažetak provedbe

Ministarstvo unutarnjih poslova je tijekom 2021. u okviru horizontalnog cilja borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije  nastavilo  s provedbom preventivnih akcija i aktivnosti koje smjeraju jačanju i promicanju sigurnosti u zajednici, sprječavanju nasilja nad ženama i borbi protiv govora mržnje. Sve navedene aktivnosti nastavak su poduzimanog tijekom važenja prethodne javne politike uključivanja Roma – Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija).

U okviru ovog horizontalnog cilja planirane su i provedene aktivnosti vezano uz osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata i ugovora u području zaštite prava nacionalnih manjina i izradu izvješća prema različitim međunarodnim mehanizmima kojima se štite prava nacionalnih manjina.

Tijekom 2021. predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjelovali su na sastancima mreže Nacionalnih kontakt točaka za Rome te Odbora stručnjaka za pitanja Roma i putnika Vijeća Europe.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koordiniralo je izradu drugog, trećeg i četvrtog periodičkog izvješća Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, u kojem se ističe i dio vezan uz prava osoba s invaliditetom – pripadnika romske nacionalne manjine, a Republika Hrvatska je svojom izjavom u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičkog pregleda (UPR), prihvatila UPR preporuke, a koje će u narednom razdoblju provoditi u praksi. Dio preporuka odnosi i na borbu protiv zločina iz mržnje kao i protiv svih oblika diskriminacije te se neposredno odnose na status i na potrebu ulaganja napora za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine.

U okviru ovog posebnog cilja u 2021. su poduzimane konzultacije vezano uz pripremu otvorenog poziva usmjerenog jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva koji će se provoditi u okviru provedbe mjere Poticanja integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva. Projekt će provoditi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a početak provedbe planiran je u 2022.. Pripremne radnje uključivale su sastanke povezane s izradom programskog dokumenta Europskog socijalnog fonda plus tj. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., iz kojeg je planirano financiranje predmetnog projekta (ukupno 4 sastanka: 2. srpnja, 1. rujna, 20. listopada, 12. studenog 2021.), kao i aktivnosti najave projekta na regionalnoj i lokalnoj razini te provjere zainteresiranosti dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za prijavom na predmetni poziv (4 događanja na regionalnoj i/ili lokalnoj razini).

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2021. na pozicijama Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 5.563,87 kuna.

U okviru horizontalnog cilja smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno ekonomski jaz između Roma i opće populacije Ured za udruge je od davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora redovito prikupljao i objavljivao informacije o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge. Nadalje, Ured za udruge raspisao je poziv kojim se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske te se njime treba jačati kapacitete organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama (uključujući i romske udruge) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, Ured za udruge pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u 2021. je provodilo aktivnost Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.-2021.) financirane iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Osigurani su školski obroci za 2.433 djece.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u okviru mjere Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine, provodio pripremne radnje za planiranje i provedbu Pilot projekta pružanja usluga u zajednici na 5 lokaliteta u romskim zajednicama. Pripremne su aktivnosti uglavnom uključivale sastanke s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te UNICEF-om kako bi se osigurala komplementarnost s aktivnostima planiranim u okviru reforme sustava socijalne skrbi te održivosti aktivnosti razvijenih u okviru projekta: Testiranje jamstva za svako dijete u RH, kao i pripremila adekvatna podloga u programskim dokumentima EU fondova (ukupno 8 sastanaka). Planirane terenske provjere odgođene su za prvi kvartal 2022. godine kako bi se prilikom odlaska na teren predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavile cjelovite informacije o načinu provedbe poziva tj. projekta. Tijekom 2021., točnije 26. listopada 2021., predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjelovali su na koordinacijskom sastanku u organizaciji UNICEF Ureda Hrvatska, u Čakovcu na kojem su ključni dionici s regionalne i lokalne razine upoznati s aktivnostima po navedenom projektu te na kojem su najavljeni odgođeni terenski pripremni sastanci.

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2021., na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ureda za udruge i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 8.788.584,98 kuna od čega 7.069.571,98 kuna iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba mjera u okviru posebnog cilja poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije u 2021. uključivala je aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ureda za udruge, Savjeta za nacionalne manjine, Ministarstva turizma i sporta te Ministarstva kulture i medija.

Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana nastavljeno je osnivanjem Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana – prakse koja je postojala i tijekom provedbe prethodnih javnih politika za uključivanje Roma (Nacionalnog programa za Rome iz 2003. i Nacionalne strategije). Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana osnovala je Vlada Republike Hrvatske Odlukom od 23. lipnja 2020. i sastoji se od 16 članova, jednakog broja predstavnika nadležnih tijela i pripadnika romske nacionalne manjine, a predsjedava mu potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava. U 2021. održano je ukupno 6 sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana na kojima su, između ostaloga, raspravljane teme važne za poboljšanje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine, kao i stanje prava i uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine u lokalnim zajednicama na području Međimurske i Osječko-baranjske županije, a temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine sufinancirane su potrebe romskih udruga.

Nastavljena je provedba projekta „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“ (u daljnjem tekstu: „Uključivanje Roma“). U okviru navedenog projekta, koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održane su dvije terenske sjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana (za područje Osječko-baranjske i Međimurske županije). Provedena je i nadogradnja on-line sučelja za praćenje provedbe Nacionalnog plana te je, s ciljem povećanja vidljivosti aktivnosti vezanih uz Nacionalni plan, izrađen i vizualni identitet Nacionalnog plana. Kako bi se doprinijelo provedbi mjere poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini u okviru projekta „Uključivanje Roma“ izrađena je videografika o nepovoljnom položaju žena, djece i mladih Roma, dodatno je tiskana publikacija „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: položaj žena, djece i mladih“, održan je seminar za 15 mladih Roma i Romkinja iz cijele Republike Hrvatske s fokusom na zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije te provedbe Nacionalnog plana, organizirana je izložba „Moj dan“ o životu djece i mladih Romkinja i Roma (virtualno i u Varaždinu i Osijeku). U okviru projekta Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina provodio je i aktivnost usmjerenu na povećanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima Roma u okviru koje je izrađeno šest videografika te je nastavljeno održavanje web stranice „Uključivanje Roma“, razvijene za potrebe provedbe virtualnih konferencija koja sadrži informacije o projektu te izlaganja i rasprave svih konferencija, kao i sve publikacije izrađene u okviru projekta.

U okviru iste mjere aktivnosti su provodili Savjet za nacionalne manjine te Ministarstvo kulture i medija. Savjet za nacionalne manjine financirao je programe posvećene izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe na jezicima kojima se služe Romi u Republici Hrvatskoj i hrvatskom jeziku. Dodatno, za programe za stvaranje materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u 2021. sklopljeni su ugovori o jednokratnoj financijskoj pomoći između Savjeta za nacionalne manjine i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo kulture i medija je kroz provedbu redovnih programa iz svog djelokruga i 2021. podupiralo projekte koji doprinose očuvanju romske kulture, jezika, tradicijskih običaja i umjetničkog stvaralaštva. U 2021. financirana je Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj, elektroničke publikacije i otkup knjiga.

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2021., na pozicijama Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture i medija, Ureda za udruge, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savjeta za nacionalne manjine ukupno je utrošeno 3.726.368,53 kuna od čega 956.416,60 kuna iz Europskog socijalnog fonda.

Aktivnosti u okviru sektorskog cilja učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju poduzimali su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je planiranjem aktivnosti u okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana stavilo naglasak na povezivanje s mjerama prethodnih javnih politika uključivanja Roma te u području obrazovne politike nastavilo kontinuitet provedbe aktivnosti u područjima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokoškolskog i obrazovanja i osposobljavanja odraslih, kao i aktivnosti kojima se podupire smanjivanje segregacije u obveznom obrazovanju. U okviru predškolskog odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2021. je sufinanciralo roditeljski udio za 414 djece (197 m i 217 ž), a ukupan broj djece u programima predškolskog odgoja bio je 977 (480 m i 497 ž) u 76 dječjih vrtića koji provode programe predškolskog odgoja (početak pedagoške godine 2021./2022.). U program predškole na početku pedagoške godine 2021./2022. bilo je uključeno 563 djece (283 m i 280 ž).  Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o osnovnoškolskom obrazovanju Romkinja i Roma te u okviru spomenute baze prati i napuštanje osnovnoškolskog obrazovanja tijekom pojedine školske godine. Tako je tijekom školske godine 2020./2021. osnovnu školu napustilo 107 učenika (59 m i 48 ž). Na početku školske godine 2021./2022. u osnovnoškolsko obrazovanje bilo je uključeno 4.716 djece (2.372 m i 2.344 ž), manje nego na početku prethodne školske godine (5.047 (2.550 m i 2.497 ž)), a dio smanjenja broja djece odnosi se i na ranije navedeno napuštanje obveznog obrazovanja. Na početku školske godine 2021./2022. 521 dijete bilo je uključeno u produženi boravak (274 m i 247 ž), za 453 djece osigurano je dodatno učenje hrvatskog jezika (235 m i 218 ž) te je 90 djece bilo uključeno u izvannastavne aktivnosti (47 m i 43 ž). U osnovnim školama su u 2021. djelovala 24 romska pomagača, za čiji se rad sredstva osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske i čiji angažman doprinosi boljoj socijalizaciji, savladavanju školskog gradiva i hrvatskog jezika od strane djece Romkinja i Roma. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2021. putem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj sufinanciralo provedbu triju programa u organizaciji Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ – Svjetski dan Roma, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen i Svjetski dan romskog jezika. Također, putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih osigurana su sredstva za provedbu dva programa udruga, Romskog resursnog centra („Mali ulozi, velike promjene“) i Udruge žena Romkinja („I mi smo dio društva“). U okviru aktivnosti sufinanciranja didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2021. osiguralo sredstva za 15 osnovnih škola u kojima se provodi produženi boravak u koji je uključeno ukupno 305 djece. Aktivnost je osmišljena kako bi se učenicima koji dolaze iz obitelji koje žive u siromaštvu i otežanim uvjetima te ne raspolažu potrebnim školskim priborom omogućilo nesmetano ili olakšano izvršavanje školskih obveza. Na početku školske godine 2021./2022. u srednjoškolsko obrazovanje bilo je uključeno 806 učenika romske nacionalne manjine (405 m i 401 ž), što je povećanje u odnosu na prethodnu školsku godinu, kada je srednje škole pohađalo 772 učenika romske nacionalne manjine (382 m i 390 ž). Tijekom školske godine 2020./2021. 127 učenika romske nacionalne manjine napustilo je srednjoškolsko obrazovanje (62 m i 65 ž). Za ukupno 716 učenika (346 m i 370 ž) Ministarstvo znanosti i obrazovanje je u školskoj godini 2020./2021. osiguralo mjesečne stipendije dok je 77 učenika (39 m i 38 ž)  bilo obuhvaćeno aktivnošću osiguravanja jednokratne novčane pomoći za učenike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje, koja je osmišljena kako bi se učenike dodatno stimuliralo na završetak srednjoškolskog obrazovanja i nastavak obrazovanja na višim razinama. Za 38 učenika (17 m i 21 ž) Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je smještaj u učeničke domove. Nastavljeno je osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo stipendije za ukupno 46 studenata (15 m i 31 ž), dok je za 14 studenata (3 m i 11 ž) osiguran smještaj u studentski dom. Osim navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je, temeljem zaprimljenog zahtjeva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u 2021. osiguralo sredstva za izradu sveučilišnog priručnika „Književnost i kultura Roma“. Vezano uz obrazovanje i osposobljavanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u 2021. godini je u programe opismenjavanja bilo uključeno 394 osoba romske nacionalne manjine (226 m i 168 ž), a u programe osposobljavanja za prvo zanimanje 63 osobe (35 m i 28 ž).

Agencija za odgoj i obrazovanje je u 2021. organizirala 3 stručna skupa radi usavršavanja romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika pedagoga u osnovnim školama u kojima se obrazuju učenici romske nacionalne manjine, na kojima je sudjelovalo ukupno 411 sudionika, a teme su pokrivale interaktivne metode u nastavi, stručni skup za logopede, život u školi i reproduktivno zdravlje. Održano je i 5 stručnih skupova, s ukupno 411 sudionikom vezano uz poučavanje o holokaustu.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u okviru ovog sektorskog cilja provodio dvije aktivnosti. U okviru projekta „Uključivanje Roma“, s ciljem promocije predškolskog obrazovanja i prevencije napuštanja srednjoškolskog obrazovanja, nastavila se provedba nacionalne kampanje s ciljem povećanja upisa djece romske nacionalne manjine u predškolske odgojno-obrazovne ustanove i prevencije odljeva djece iz srednjoškolskog obrazovanja. U sklopu kampanje izrađen je video o važnosti obrazovanja, organizirana su dva skupa regionalnih aktivnosti (u Čakovcu i Varaždinu) koja uključuju regionalni okrugli stol o važnosti obrazovanja te radionice za roditelje i djecu predškolske i osnovnoškolske dobi. Dodatno je opremljeno pet postojećih igraonica, društvenih domova ili prostora namijenjenih za druženje djece u romskim naseljima opremom potrebnom za praćenje nastave na daljinu te pedagoškim i didaktičkim materijalima (Kuršanec, Nedelišće, Slavonski Brod, Beli Manastir i Jagodnjak). Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana je temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj odobrio 10 zahtjeva ustanova za sufinanciranje troškova školarine za što su sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2021., na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ukupno je utrošeno 17.869.818,25 kuna od čega 970.641,76 kuna iz Europskog socijalnog fonda.

U okviru sektorskog cilja učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju Hrvatski zavod za zapošljavanje je nositelj pet aktivnosti. U okviru aktivnosti prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja 167 učenika bilo je uključeno u postupak profesionalnog usmjeravanja, dok je za 135 učenika izdano mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje za upis u 1. razred srednje škole. Zbog nužnosti pridržavanja epidemioloških mjera nije se provodila aktivnost osnaživanja mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj, budući da ona obuhvaća grupni rad. U program obrazovanja za završetak osnovne škole u 2021. je bilo uključeno 143 nezaposlenih Roma, u programe obrazovanja nezaposlenih osoba 24 osobe, a u mjeru osposobljavanja na radnom mjestu 7 osoba. Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio je potpore za zapošljavanje kojima se potiče zapošljavanje osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima te potpore kojima se potiče zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za 43 osobe romske nacionalne manjine te su navedenim potporama bila obuhvaćena ukupno 43 poslodavca. Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2021. osigurao je financijsku potporu za 10 novouključenih osoba u okviru aktivnosti podrške samozapošljavanju.

U okviru promidžbene kampanje za privlačenje osoba u Oružane snage Republike Hrvatske  upućeno je 435 promidžbenih pisama ravnateljima srednjih škola, budući da zbog nužnosti provedbe epidemioloških mjera nije bio moguć obilazak srednjih škola. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske procjenjuje da je ovim načinom obuhvaćeno do 30 % pripadnika romske nacionalne manjine srednjoškolske dobi.  

U okviru ovog sektorskog cilja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira pripremu i provedbu projekta financiranog sredstvima ESF+ „Jednakost, uključivanje i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA“ te su tijekom 2021. provođene pripremne radnje povezane s pripremom projektne dokumentacije. Pripremne su aktivnosti uglavnom uključivale sastanke operativne razine povezane s programiranjem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te predstavnicima Glavne uprave Europske komisije za zapošljavanje (ukupno: 6 sastanaka: 20. i 25. svibnja; 2. srpnja; 1. rujna; 20. listopada i 12. studenog 2021.).

Informativne aktivnosti usmjerene na poslodavce na koji posluju na područjima na kojima žive Romi, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca u 2021. nije provodio, zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije bolesti COVID-19.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2021., na pozicijama Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukupno je utrošeno 9.378.326,94 kuna.

Za provedbu sektorskog cilja poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi u Akcijskom planu, za razdoblje 2021.-2022. planirana je provedba aktivnosti koja doprinosi ispunjavanju preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije. Nositelj aktivnosti je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, a provodit će se u sklopu projekta „Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV“, čije se financiranje planira sredstvima ESF+. Cilj projekta bit će prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju romske populacije, kako bi se omogućilo dugoročno praćenje i buduće planiranje adekvatnih aktivnosti u području zdravlja Romkinja i Roma, a tijekom 2021. poduzimane su pripremne radnje vezano uz oblikovanje projektnog sažetka. Pripremne radnje uključivale su sastanke povezane s izradom programskog dokumenta Europskog socijalnog fonda plus tj. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., iz kojeg je planirano financiranje predmetnog projekta kao i sastanke povezane s izradom provedbenog dokumenta „Jamstva za svako dijete“ (ukupno 6 sastanaka: 2. srpnja; 1. rujna; 20. listopada; 8. i 12. studenog te 15. prosinca 2021.). Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2021. utrošena sredstva nije moguće detaljno iskazati, budući da je utrošak izvršen s pozicije Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Administracija i upravljanje.

U okviru sektorskog cilja učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom, desegregriranom stanovanju i osnovnim uslugama aktivnosti su provodili Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 2021. provodio je Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji program). Godišnji program pripremljen je u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savezom Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“. Godišnjim programom bila su predviđena dva modela – opremanje kupaonica/sanitarnih čvorova i isporuka aparata bijele tehnike te je odobrena ukupno 381 prijava, od čega 235 za dodjelu kućanskih aparata i 146 za dodjelu materijala za opremanje kupaonice ili sanitarnog čvora. 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u 2021. provodilo Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina te je financiralo potrebe 8 jedinica lokalne samouprave – Beli Manastir, Peteranec, Mala Subotica, Podturen, Petlovac, Darda, Jagodnjak i Petrijanec.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nositelj je aktivnosti kojom se, putem Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana, osigurava financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu. Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana je u 2021. financiralo 10 zahtjeva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga, koje su se odnosile na unaprjeđenje infrastrukture (popravak autobusne stanice, uređenje cesta, nogostupa, projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju prometnice, projektiranje izgradnje prometnice, odvodnje, javne rasvjete), sufinanciranje troškova odvoza komunalnog otpada te rekonstrukcije Romskog kulturno-edukacijskog centra.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2021., na pozicijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 4.915.081,66 kuna. 

Ostale godine provedbe

Aktivnosti

Evidentirano 50 od 50

Pokazatelji

Evidentirano 114 od 116

2.1.1. broj financiranih projekata


Provedba akcijskog plana je završena.

2.1.2.. broj sudionika/korisnika


Provedba akcijskog plana je završena.

2.3.1. broj uspostavljenih centara u zajednici


Provedba akcijskog plana je završena.

2.3.2. broj korisnika centara


Provedba akcijskog plana je završena.

2.3.3. broj pruženih usluga


Provedba akcijskog plana je završena.

4.3.1. broj korisnika potpora


Provedba akcijskog plana je završena.

4.3.2. broj provedenih aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

4.3.3. broj sudionika


Provedba akcijskog plana je završena.

4.5.1. broj sudionika


Provedba akcijskog plana je završena.

4.5.2. broj provedenih aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

5.1.1. broj provedenih aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

5.1.2. broj sudionika


Provedba akcijskog plana je završena.

5.1.3. broj korisnika potpore


Provedba akcijskog plana je završena.

5.2.1. broj provedenih aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

5.2.2. broj sudionica


Provedba akcijskog plana je završena.

5.2.3. broj korisnica potpore


Provedba akcijskog plana je završena.

5.3.1. broj Roma u NEET statusu uključenih u aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

5.3.2. broj poslodavaca


Provedba akcijskog plana je završena.

5.3.3. broj aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

6.3.1. broj održanih aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

6.3.2. broj sudionica aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

7.1.1. broj odobrenih zahtjeva


Provedba akcijskog plana je završena.

7.1.2. broj korisnika


Provedba akcijskog plana je završena.

Posebni cilj 1. Borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije

Aktivnost 1.1.1. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 1.1.2. Osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata/ugovora (EU, VE, UN) u području zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 1.1.3. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 1.1.4. Poticanje i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 1.2.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI I

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije

Aktivnost 2.1.1. Redovito prikupljanje i objavljivanje informacija o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj...

Nositelj aktivnosti: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 2.1.2. Razvijati suradnju organizacija civilnoga društva u provedbi aktivnosti prilagođenih potrebama lokalne zajednice

Nositelj aktivnosti: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 2.1.3. Sufinancirati programe i projekte romskih udruga i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 2.2.1. Osiguravanje školskog obroka

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 2.3.1. Pilot projekt pružanja usluga u zajednici (romskom lokalitetu) – JUPI PILOT, pripremna faza

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 3. Poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije

Aktivnost 3.1.1.. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.1.2.. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.1.3.. Unapređenje transparentnosti praćenja provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.1.4.. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga...

Nositelj aktivnosti: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.3.1.. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.3.2.. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.3.3.. Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo turizma i sporta

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.3.4.. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju...

Nositelj aktivnosti: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.3.5.. Podrška programima posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo kulture i medija

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju

Aktivnost 4.1.1. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.1.2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.2.1. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.2.2. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.10. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.11. Promocija strukovnih škola i budućeg izbora zanimanja koja će učenicima romske nacionalne manjine omogućiti što brže uključivanje u svijet rada

Nositelj aktivnosti: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.3. Sufinanciranje ljetnih škola te drugih posebnih programa za učenike pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.5. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama

Nositelj aktivnosti: Agencija za odgoj i obrazovanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.6. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.7. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.8. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koju završavaju srednjoškolsko obrazovanje

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.9. Financijska pomoć za školarine

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.4.1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.4.2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.5.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.5.2. Promocija obrazovanja odraslih među pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 5. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju

Aktivnost 5.1.1.. Prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.2.. Osnaživanje mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.3.. Povećati zapošljivost Roma stjecanjem novih kompetencija traženih na tržištu rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.4. . Podrška održivom zapošljavanju

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.5. . Podrška samozapošljavanju

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.6. Promocija dobre prakse i informiranje poslodavaca

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.7. . Promidžbene aktivnosti za dragovoljno vojno osposobljavanje/mogući prijam u Oružane snage RH

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo obrane

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.3.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA pripremna faza, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih...

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 6. Poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi

Aktivnost 6.2.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina...

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 7. Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama

Aktivnost 7.1.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 7.1.2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 7.3.1. Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Molimo pričekajte...