Provedba akcijskog plana "Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu" za 2022. godinu

Provedba akcijskog plana je završena s datumom 31.12.2023.

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu
Godina
2022
Početak prikupljanja
1.1.2023.
Završetak prikupljanja
31.12.2023.
Status
Odobren
Sažetak provedbe

Vlada Republike Hrvatske je 23. lipnja 2021. donijela Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) i prateći Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana, za 2021. i 2022. (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

Nacionalnim planom postavljen je strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. godine, a njegov primarni cilj je unaprjeđenje ukupne integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te smanjivanje jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i ostatka populacije u ključnim područjima intervencije usklađenim sa Strateškim okvirom Europske unije za jednakost, uključivanje i participaciju Roma do 2030. godine kao i Nacionalnom razvojnom strategijom.

U skladu sa Strateškim okvirom Europske unije za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma do 2030., horizontalni ciljevi Nacionalnog plana uključuju područje diskriminacije; siromaštva i socijalne isključenosti te participacije, dok sektorski ciljevi Nacionalnog plana obuhvaćaju područje obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i socijalne skrbi te stanovanja. Uz posebne ciljeve, Nacionalnim planom definirane su i mjere unutar svakog posebnog cilja, kojima će se pridonijeti ispunjavanju posebnih ciljeva te su predložene moguće aktivnosti koje će se provoditi u cilju njihovog ostvarenja.

U svrhu provedbe i ispunjavanja posebnih ciljeva i mjera Nacionalnog plana, uz Nacionalni plan, izrađen je i Akcijski plan u kojem su definirane aktivnosti koje će nositelji provoditi u dvogodišnjem razdoblju (2021.-2022.).

Izradu izvješća koordinirao je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a podatke su dostavili nositelji aktivnosti u Akcijskom planu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ured za udruge, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Savjet za nacionalne manjine te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za provođenje Akcijskog plana u 2022. godini na pozicijama nadležnih tijela i nositelja mjera utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 38.371.118,53 kuna (5.092.722,61EUR) od čega je 801.661,26 kuna sredstava Europskog socijalnog fonda.

SAŽETAK

Ministarstvo unutarnjih poslova je tijekom 2022. godine u okviru horizontalnog cilja borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije nastavilo provedbu preventivnih akcija i aktivnosti koje smjeraju jačanju i promicanju sigurnosti u zajednici, sprječavanju nasilja nad ženama i borbi protiv govora mržnje. Sve navedene aktivnosti nastavak su poduzimanog tijekom važenja prethodne javne politike uključivanja Roma – Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija).

U okviru ovog horizontalnog cilja planirane su i provedene aktivnosti vezano uz osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata i ugovora u području zaštite prava nacionalnih manjina i izradu izvješća prema različitim međunarodnim mehanizmima kojima se štite prava nacionalnih manjina.

Tijekom 2022. godine predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjelovali su na sastancima mreže Nacionalnih kontakt točaka za Rome, EURoma mreže te Odbora stručnjaka za pitanja Roma i putnika Vijeća Europe.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavilo je izvještavanje prema međunarodnim ugovorima, pa je tijekom 2022. godine koordiniralo izradu Četvrtog periodičnog izvješća Republike Hrvatske prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravim, pri čemu je za područje promicanje prava te zaštitu osoba pripadnika romske nacionalne manjine Republika Hrvatska pripremila detaljno izvješće. Također, pripremljeno je i Drugo periodično izvješće Republike Hrvatske prema Međunarodnom paktu o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, a hrvatsko izaslanstvo je predstavilo Peto i šesto periodično izvješće prema Konvenciji o pravima djeteta pred Odborom za prava djeteta, pri čemu je izaslanstvo predstavilo napore koji se poduzimaju u promicanju i zaštiti prava djece pripadnika romske nacionalne manjine.

U okviru ovog posebnog cilja u 2022. godini su poduzimane konzultacije vezano uz pripremu otvorenog poziva usmjerenog jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva koji će se provoditi u okviru provedbe mjere Poticanja integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva. Projekt će provoditi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a početak provedbe je, nakon konzultacija s dionicima, odgođen na 2024. godinu.

 

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2022. godini na pozicijama Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 19.130,00 kuna.

 

U okviru horizontalnog cilja smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno ekonomski jaz između Roma i opće populacije Ured za udruge je od davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora redovito prikupljao i objavljivao informacije o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge. Nadalje, Ured za udruge je 2021. godine raspisao poziv kojim se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske te se njime jačaju kapaciteti organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama (uključujući i romske udruge) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, Ured za udruge pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata, a tijekom 2022. godine nisu ugovoreni novi natječaji, ali je nastavljena provedba projekata ugovorenih 2021. godine.

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u 2022. godini provelo je aktivnost Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021.-2022.) financirane iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Osigurani su školski obroci za 2.029 djece.

 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u okviru mjere Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine, provodio pripremne radnje za planiranje i provedbu Pilot projekta pružanja usluga u zajednici na 5 lokaliteta u romskim zajednicama. Pripremne aktivnosti su, između ostaloga, uključivale sastanke s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te UNICEF-om kako bi se osigurala komplementarnost s aktivnostima planiranim u okviru reforme sustava socijalne skrbi te održivost aktivnosti razvijenih u okviru projekta: Testiranje jamstva za svako dijete u Republici Hrvatskoj, kao i pripremila adekvatna podloga u programskim dokumentima EU fondova. Uz to, provodile su se aktivnosti najave projekta na regionalnoj i lokalnoj razini te provjere zainteresiranosti dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za prijavu na predmetni poziv.

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2022. godini, na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ureda za udruge i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 575.304,98 kuna od čega 484.759,23 kuna iz Europskog socijalnog fonda.

 

Provedba mjera u okviru posebnog cilja poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije u 2022. godini uključivala je aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ureda za udruge, Savjeta za nacionalne manjine, Ministarstva turizma i sporta te Ministarstva kulture i medija.

Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana nastavljeno je radom Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana kao i Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana. Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana osnovala je Vlada Republike Hrvatske Odlukom od 23. lipnja 2020. godine i sastoji se od 16 članova, jednakog broja predstavnika nadležnih tijela i pripadnika romske nacionalne manjine, a predsjedava mu potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava. U 2022. godini održano je ukupno 7 sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana i 9 sjednica Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana. Na sjednicama su, između ostaloga, raspravljane teme važne za poboljšanje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine, kao i stanje prava i uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine u lokalnim zajednicama, a temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine sufinancirane su potrebe romskih udruga.

 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nastavio je provedbu projekta „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“ (u daljnjem tekstu: „Uključivanje Roma“).Uz aktivnosti opisane u okviru sektora obrazovanja, , održana je jedna terenska sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana (za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije). Završena je i nadogradnja on-line sučelja za praćenje provedbe Nacionalnog plana. S ciljem povećanja vidljivosti aktivnosti vezanih uz Nacionalni plan, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nastavio je održavanje Facebook stranice i Youtube kanala Ureda na kojima su i dalje dostupni svi virtualni materijali - sve videografike, virtualna izložba Moj dan“ o životu djece i mladih Romkinja i Roma, kao i film „Svoje“ o tri priče mladih Romkinja. Nastavljeno je održavanje web stranice „Uključivanje Roma“, razvijene za potrebe provedbe virtualnih konferencija koja sadrži informacije o projektu te izlaganja i rasprave svih konferencija, kao i sve publikacije izrađene u okviru projekta.

 

U okviru iste mjere aktivnosti su provodili Savjet za nacionalne manjine te Ministarstvo kulture i medija. Savjet za nacionalne manjine financirao je programe posvećene izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe na jezicima kojima se služe Romi u Republici Hrvatskoj i hrvatskom jeziku. Dodatno, za programe za stvaranje materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u 2022. godini sklopljeni su ugovori o jednokratnoj financijskoj pomoći između Savjeta za nacionalne manjine i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo kulture i medija je kroz provedbu redovnih programa iz svog djelokruga i 2022. godine podupiralo projekte koji doprinose očuvanju romske kulture, jezika, tradicijskih običaja i umjetničkog stvaralaštva. U 2022. godini financirana je Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj, elektroničke publikacije i otkup knjiga.

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2022. godini, na pozicijama Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture i medija, Ureda za udruge, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savjeta za nacionalne manjine ukupno je utrošeno 4.253.193,09 kuna.

 

Aktivnosti u okviru sektorskog cilja učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju poduzimali su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je planiranjem aktivnosti u okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana stavilo naglasak na povezivanje s mjerama prethodnih javnih politika uključivanja Roma te, u području obrazovne politike, nastavilo kontinuitet provedbe aktivnosti u područjima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokoškolskog i obrazovanja i osposobljavanja odraslih, kao i aktivnosti kojima se podupire smanjivanje segregacije u obveznom obrazovanju.

U okviru predškolskog odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2022. godini je sufinanciralo roditeljski udio za 576 djece, a ukupan broj djece u programima predškolskog odgoja bio je 1234 u 72 dječja vrtića koji provode programe predškolskog odgoja (početak pedagoške godine 2022./2023.). U program predškole na početku pedagoške godine 2022./2023. bilo je uključeno 1234 djece (627m/607ž).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o osnovnoškolskom obrazovanju Romkinja i Roma te u okviru spomenute baze prati i napuštanje osnovnoškolskog obrazovanja tijekom pojedine školske godine. Tako je tijekom školske godine 2021./2022. osnovnu školu napustilo 136 učenika. Na početku školske godine 2022./2023. u osnovnoškolsko obrazovanje bilo je uključeno 5.216, više nego na početku prethodne školske godine (4.716 djece (2.372 m i 2.344 ž)). Na početku školske godine 2022./2023. 494 djeteta bila su uključena u produženi boravak, za 535 djece osigurano je dodatno učenje hrvatskog jezika te je 705 djece bilo uključeno u izvannastavne aktivnosti, što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu (u 2021. 90 djece bilo je uključeno u izvannastavne aktivnosti). U osnovnim školama su i u 2022. godini djelovala 24 romska pomagača, za čiji se rad sredstva osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske i čiji angažman doprinosi boljoj socijalizaciji, svladavanju školskog gradiva i hrvatskog jezika od strane djece Romkinja i Roma.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2022. godini putem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj sufinanciralo provedbu četiri programa u organizaciji Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ – Svjetski dan Roma, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen, Svjetski dan romskog jezika te izdavanje Zbornika Svjetskog dana romskog jezika. Također, putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih osigurana su sredstva za provedbu tri različita programa udruga: Romskog resursnog centra, Romskog edukacijsko-kulturnog centra i za provedbu projekta „Mali kreativni eko poduzetnici“ Udruge žena Romkinja - Romsko srce. U okviru aktivnosti sufinanciranja didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2022. godini osiguralo sredstva za 19 osnovnih škola u kojima se provodi produženi boravak u koji je uključeno ukupno 650 djece. Aktivnost je osmišljena kako bi se učenicima koji dolaze iz obitelji koje žive u siromaštvu i otežanim uvjetima te ne raspolažu potrebnim školskim priborom omogućilo nesmetano ili olakšano izvršavanje školskih obveza. Na početku školske godine 2022./2023. u srednjoškolsko obrazovanje bilo je uključeno 805 učenika romske nacionalne manjine, gotovo identično kao prethodne školske godine (806 učenika) što upućuje na kontinuitet pohađanja srednjoškolskog obrazovanja. Tijekom školske godine 2021./2022. 97 učenika romske nacionalne manjine napustilo je srednjoškolsko obrazovanje (smanjenje u odnosu na prethodnu školsku godinu). Za ukupno 704 učenika Ministarstvo znanosti i obrazovanje je u školskoj godini 2021./2022. osiguralo mjesečne stipendije dok je 136 učenika bilo obuhvaćeno aktivnošću osiguravanja jednokratne novčane pomoći za učenike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje, koja je osmišljena kako bi se učenike dodatno stimuliralo na završetak srednjoškolskog obrazovanja i nastavak obrazovanja na višim razinama. Za 43 učenika Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je smještaj u učeničke domove.

Nastavljeno je osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo stipendije za sve studente, ukupno 51 studenata, dok je za 18 studenata osiguran smještaj u studentski dom.

Vezano uz obrazovanje i osposobljavanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u 2022. godini je u programe opismenjavanja bilo uključeno 15 osoba romske nacionalne manjine, a u programe osposobljavanja za prvo zanimanje 10 osoba što je veliko smanjenje kao posljedica provođenja stručno pedagoškog nadzora nad radom svih ustanova koje provode osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. Ustanove su mogle nastaviti s radom odnosno provođenjem osnovnog obrazovanja odraslih tek nakon izvršenja naloženih mjera utvrđenih u nadzorima nad stručnim radom ustanova što je na nekoliko mjeseci zaustavilo izvođenje osnovnog obrazovanja odraslih. Navedeno je posljedično dovelo do smanjenog broj svih polaznika osnovnog obrazovanja odraslih pa tako i polaznika odraslih Roma.

Agencija za odgoj i obrazovanje je u 2022. godini organizirala 3 stručna skupa radi usavršavanja romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika pedagoga u osnovnim školama u kojima se obrazuju učenici romske nacionalne manjine, na kojima je sudjelovalo ukupno 563 sudionika, a teme su bile motivacija učenika, komunikacija s roditeljima i njihovo uključivanje u rad škole, mentalno i reproduktivno zdravlje i podučavanje hrvatskog kao ino jezika. Održano je i 8 stručnih skupova, s ukupno 1015 sudionika vezano uz poučavanje o holokaustu.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u okviru ovog sektorskog cilja provodio dvije aktivnosti. U okviru projekta „Uključivanje Roma“, s ciljem promocije predškolskog obrazovanja i prevencije napuštanja srednjoškolskog obrazovanja, nastavila se provedba nacionalne kampanje s ciljem povećanja upisa djece romske nacionalne manjine u predškolske odgojno-obrazovne ustanove i prevencije odljeva djece iz srednjoškolskog obrazovanja. U sklopu kampanje izrađen je video o važnosti obrazovanja, organizirana su tri skupa regionalnih aktivnosti koja uključuju regionalni okrugli stol o važnosti obrazovanja (u Koprivnici, Sisku i Zagrebu) te radionice za roditelje i djecu predškolske i osnovnoškolske dobi (u Sisku i Belom Manastiru). Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana je temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj odobrio 15 zahtjeva ustanova za sufinanciranje troškova školarine za što su sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2022. godini, na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ukupno je utrošeno 18.033.555,64 kuna od čega 302.561,68 kuna iz Europskog socijalnog fonda.

 

U okviru sektorskog cilja učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju Hrvatski zavod za zapošljavanje je nositelj pet aktivnosti. U okviru aktivnosti prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja 118 učenika bilo je uključeno u postupak profesionalnog usmjeravanja te je za sve izdano mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje za upis u 1. razred srednje škole. U okviru aktivnosti osnaživanja mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj, održana su tri grupna savjetovanja i 18 individualnih s ciljem da osobe osvijeste vlastite mogućnosti, detektiraju prepreke za zapošljavanje te se kroz program osoba definira što realniju sliku o sebi i vlastitim mogućnostima zapošljavanja te načinima kako prevladati ograničenja za ulazak na tržište rada. U program obrazovanja za završetak osnovne škole u 2022. godini je bilo uključeno 44 nezaposlenih Roma, u programe obrazovanja nezaposlenih osoba 51 osoba, a u mjeru osposobljavanja na radnom mjestu 6 osoba. Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio je potpore za zapošljavanje kojima se potiče zapošljavanje osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima te potpore kojima se potiče zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za 40 osoba romske nacionalne manjine te je navedenim potporama bilo obuhvaćeno ukupno 40 poslodavca. Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2022. godini osigurao je financijsku potporu za 9 novouključenih osoba u okviru aktivnosti podrške samozapošljavanju.

U okviru promidžbene kampanje za privlačenje osoba u Oružane snage Republike Hrvatske upućeno je 435 promidžbenih pisama ravnateljima srednjih škola te je u 26 škola održana prezentacija kampanje u koordinaciji s ravnateljima srednjih škola. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske procjenjuje da je ovim načinom obuhvaćeno do 30 % pripadnika romske nacionalne manjine srednjoškolske dobi.

U okviru ovog sektorskog cilja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira pripremu i provedbu projekta financiranog sredstvima ESF+ „Jednakost, uključivanje i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA“ te su tijekom 2022. provođene pripremne radnje povezane s pripremom projektne dokumentacije. Informativne aktivnosti usmjerene su na poslodavce koji posluju na područjima na kojima žive Romi,.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2022. godini, na pozicijama Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukupno je utrošeno 8.726.830,04 kuna.

 

Za provedbu sektorskog cilja poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi u Akcijskom planu, za razdoblje 2021.-2022. planirana je provedba aktivnosti koje doprinose ispunjavanju preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije. Nositelj aktivnosti je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, a provodit će se u sklopu projekta „Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV“, čije se financiranje planira sredstvima ESF+. Cilj projekta bit će prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju romske populacije, kako bi se omogućilo dugoročno praćenje i buduće planiranje adekvatnih aktivnosti u području zdravlja Romkinja i Roma, a tijekom 2022. godine poduzimane su pripremne radnje vezano uz oblikovanje projektnog sažetka.

U okviru sektorskog cilja učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom, desegregriranom stanovanju i osnovnim uslugama aktivnosti su provodili Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te dionici na lokalnoj razini.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 2022. provodio je Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji program). Godišnji program pripremljen je u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savezom Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ i provodio se kroz četiri modela, od čega su dva nova. Uz dodjelu aparata bijele tehnike i opremanje kupaonice, odnosno sanitarnog čvora, novi modeli su dodjela vanjske stolarije i uređenje podova. U postupku provedbe Godišnjeg programa doneseno je 914 odluka, od čega 263 za dodjelu aparata bijele tehnike, 411 odluka za dodjelu stolarije, za opremanje kupaonice 163 odluke, dok je za uređenje podova doneseno 77 odluka.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u 2022. godini provodilo Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina te je financiralo potrebe 22 jedinica lokalne samouprave.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nositelj je aktivnosti kojom se, putem Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana, osigurava financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu. Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana je u 2022. godini financiralo 9 zahtjeva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga, koje su se odnosile na unaprjeđenje infrastrukture (popravak autobusne stanice, uređenje cesta, nogostupa, dječjeg igrališta, odvodnje, javne rasvjete) te je odobrilo 26 zamolbi za jednokratnu financijsku pomoć fizičkih osoba.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2022. godini, na pozicijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 6.763.104,78 kuna.

Ostale godine provedbe

Aktivnosti

Evidentirano 50 od 50

Pokazatelji

Evidentirano 115 od 116

2.1.1. broj financiranih projekata


Provedba akcijskog plana je završena.

2.1.2.. broj sudionika/korisnika


Provedba akcijskog plana je završena.

2.3.1. broj uspostavljenih centara u zajednici


Provedba akcijskog plana je završena.

2.3.2. broj korisnika centara


Provedba akcijskog plana je završena.

2.3.3. broj pruženih usluga


Provedba akcijskog plana je završena.

4.3.1. broj korisnika potpora


Provedba akcijskog plana je završena.

4.3.2. broj provedenih aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

4.3.3. broj sudionika


Provedba akcijskog plana je završena.

4.5.1. broj sudionika


Provedba akcijskog plana je završena.

4.5.2. broj provedenih aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

5.1.1. broj provedenih aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

5.1.2. broj sudionika


Provedba akcijskog plana je završena.

5.1.3. broj korisnika potpore


Provedba akcijskog plana je završena.

5.2.1. broj provedenih aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

5.2.2. broj sudionica


Provedba akcijskog plana je završena.

5.2.3. broj korisnica potpore


Provedba akcijskog plana je završena.

5.3.1. broj Roma u NEET statusu uključenih u aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

5.3.2. broj poslodavaca


Provedba akcijskog plana je završena.

5.3.3. broj aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

6.3.1. broj održanih aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

6.3.2. broj sudionica aktivnosti


Provedba akcijskog plana je završena.

7.1.1. broj odobrenih zahtjeva


Provedba akcijskog plana je završena.

7.1.2. broj korisnika


Provedba akcijskog plana je završena.

Posebni cilj 1. Borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije

Aktivnost 1.1.1. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 1.1.2. Osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata/ugovora (EU, VE, UN) u području zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 1.1.3. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 1.1.4. Poticanje i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 1.2.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI I

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije

Aktivnost 2.1.1. Redovito prikupljanje i objavljivanje informacija o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj...

Nositelj aktivnosti: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 2.1.2. Razvijati suradnju organizacija civilnoga društva u provedbi aktivnosti prilagođenih potrebama lokalne zajednice

Nositelj aktivnosti: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 2.1.3. Sufinancirati programe i projekte romskih udruga i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 2.2.1. Osiguravanje školskog obroka

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 2.3.1. Pilot projekt pružanja usluga u zajednici (romskom lokalitetu) – JUPI PILOT, pripremna faza

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 3. Poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije

Aktivnost 3.1.1.. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.1.2.. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.1.3.. Unapređenje transparentnosti praćenja provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.1.4.. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga...

Nositelj aktivnosti: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.3.1.. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.3.2.. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.3.3.. Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo turizma i sporta

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.3.4.. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju...

Nositelj aktivnosti: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 3.3.5.. Podrška programima posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo kulture i medija

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju

Aktivnost 4.1.1. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.1.2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.2.1. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.2.2. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.10. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.11. Promocija strukovnih škola i budućeg izbora zanimanja koja će učenicima romske nacionalne manjine omogućiti što brže uključivanje u svijet rada

Nositelj aktivnosti: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.3. Sufinanciranje ljetnih škola te drugih posebnih programa za učenike pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.5. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama

Nositelj aktivnosti: Agencija za odgoj i obrazovanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.6. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.7. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.8. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koju završavaju srednjoškolsko obrazovanje

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.3.9. Financijska pomoć za školarine

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.4.1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.4.2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.5.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 4.5.2. Promocija obrazovanja odraslih među pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 5. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju

Aktivnost 5.1.1.. Prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.2.. Osnaživanje mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.3.. Povećati zapošljivost Roma stjecanjem novih kompetencija traženih na tržištu rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.4. . Podrška održivom zapošljavanju

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.5. . Podrška samozapošljavanju

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 1

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.6. Promocija dobre prakse i informiranje poslodavaca

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Nije provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.1.7. . Promidžbene aktivnosti za dragovoljno vojno osposobljavanje/mogući prijam u Oružane snage RH

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo obrane

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 5.3.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA pripremna faza, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih...

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 6. Poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi

Aktivnost 6.2.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina...

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Posebni cilj 7. Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama

Aktivnost 7.1.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 3

Status aktivnosti: Djelomično provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 7.1.2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.
Aktivnost 7.3.1. Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Rok: 12/2023

Broj pokazatelja: 2

Status aktivnosti: Provedena


Provedba aktivnosti je završena.

Molimo pričekajte...