Provedba aktivnosti "Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina" za 2021. godinu

Nositelj
Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
2 od 2
Planirana sredstva iz državnog proračuna
3.200.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
1.685.000,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
1.685.000,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Savjet za nacionalne manjine temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02; 47/10; 80/10; Odluka Ustavnog suda 93/11 (1981) i Odluka Ustavnog suda 93/11 (1982)) i Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, br. 105/16i 81/20, u daljnjem tekstu: Kriteriji i metodologija) raspodjeljuje proračunska sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije i programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

U okviru mjere 3.3. „Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini“ Savjet za nacionalne manjine provodi aktivnost 3.3.4. “Financiranje

·         programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i

·         programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjine.”

U pogledu programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) Savjet za nacionalne manjine provodi aktivnost na način da sufinancira:

- programe kulturne autonomije udruga romske nacionalne manjine koji su posvećeni izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskom jeziku i hrvatskom jeziku),

- programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija koji doprinose očuvanju i njegovanju kulturne baštine Roma i njihovog jezičnog identiteta, a koji pripadnici istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.

Odabir sufinanciranih programa uvjetovan je njihovom kvalitetom, brojem članova udruge i ustanove, dužinom djelovanja, ostvarivanjem značajnih rezultata u očuvanju romskog kulturnog identiteta s ciljem motiviranja i poticanja pripadnika na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje manjine i same zajednice kao cjeline te na opravdano i namjensko korištenje sredstava.

Iznos proračunskih sredstava za sufinanciranje ovisi isključivo o masi sredstava osiguranih u Državnom proračunu, razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije.

Za realizaciju navedenih programa Odlukom o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. („Narodne novine“, br. 41/21) odobren je iznos od 845.000,00 kuna, a što je za 150.000,00 kuna više u odnosu na 2020.

Navedenom odlukom sredstva su dodijeljena sljedećim udrugama romske nacionalne manjine:

ROMSKA NACIONALNA MANJINA (ukupno)

845.000,00   

 

 

1. Romska udruga Sara, Torjanci

15.000,00   

Manifestacije

 

  - Romi u Baranji – Dom Kulture Torjanci

15.000,00   

 

 

2. Romski resursni centar, Darda

125.000,00   

Amaterizam

 

  - Čuvari romske baštine

95.000,00   

Manifestacije

 

  - Dječja smotra folklora 2021. – Darda

15.000,00   

  - 19. Godišnji koncert – Darda

15.000,00   

 

 

3. Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, Zagreb

565.000,00   

Informiranje

 

  - Phralipen - glasilo romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – brojeva: 4, 22x32 cm, 84 str. + ovitak, autorske fotografije, četiri boje, naklada: 1500

130.000,00   

Izdavaštvo

 

  - Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/ Samudaripen, Maja Grubišić, A4, 120 str., naklada: 600

30.000,00   

  - Romska pisana riječ: Iz sjene na svjetlo (radni naslov), Selma Pezerović, Maja Grubišić, B5, 256 str., naklada: 1000

35.000,00   

Manifestacije

 

  - Svjetski dan Roma – Zagreb, Međimurska županija

90.000,00   

  - Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/ Samudaripen – Romsko groblje Uštica

150.000,00   

  - Svjetski dan romskog jezika – Zagreb, Brodsko-posavska županija

80.000,00   

  - Kongres mladih Roma – Hotel International, Zagreb

50.000,00   

 

 

4. Udruga baranjskih Roma, Beli Manastir

25.000,00   

Manifestacije

 

  - Romski dani kulture u Belom Manastiru – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir

25.000,00   

 

 

5. Udruga baranjskih Roma „Napredak“, Bolman

15.000,00   

Manifestacije

 

  - Dani kulture Roma u Bolmanu – Dom kulture Bolman

15.000,00   

 

 

6. Udruga žena Romkinja Hrvatske „Bolja budućnost“, Zagreb

100.000,00   

Informiranje

 

  - Časopis „Budućnost/ Anglunipe“ – brojeva: 4, A4, 30-36 str., višebojne fotografije, naklada: 4000

85.000,00   

Izdavaštvo

 

  - Hamo i Jezida, Mana Selim Demaj, A5, 130 str., naklada: 50

15.000,00   

 

Koliko se točno sredstava raspodjeljuje za programe kulturne autonomije romske nacionalne manjine ovisi o broju odobrenih programa nakon što se izvrše prijave prijedloga programa po objavljenom Javnom pozivu. Savjet na godišnjoj razini donosi Odluku kojom raspoređuje sredstva koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske za potrebe nacionalnih manjina.

U postupku utvrđivanja financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet primjenjuje Kriterije i metodologiju. U skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Kriterijima i metodologijom Savjet raspodjeljuje proračunska sredstva udrugama i ustanovama manjina za programe kulturne autonomije i programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije. Sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske sufinanciraju se programi za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija te programi koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

U pogledu programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina Savjet za nacionalne manjine temeljem odredbi članka 13. Kriterija i metodologije financira programe usuglašene s tijelima državne vlasti te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova.

Sukladno Odluci o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebne nacionalnih manjina u 2021. („Narodne novine“, br. 41/21), za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine osigurano je 840.000,00 kuna.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. („Narodne novine“, br. 135/20) osigurana su u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, račun 363 Pomoći unutar općeg proračuna, u iznosu od 840.000,00 kuna, a raspoređuju se za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine te se dodjeljuju sukladno podnesenim zamolbama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao jednokratna pomoć.

Savjet za nacionalne manjine je na 95. sjednici održanoj 16. lipnja 2021. na temelju članka 36. stavka 10., a u vezi s člankom 35. stavkom 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i člankom 13. Kriterija i metodologije, donio Odluku o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine. Temeljem navedene odluke dodijeljen je:

-        Gradu Slavonski Bord iznos od 300.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje Društvenog doma u Novom naselju u MO „Josip Rimac“, na lokaciji k.č.br. 2987/69, k.o. Brodski Varoš;

-        Gradu Sisku iznos od 240.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje Društvenog doma Capraške poljane, na lokaciji k.č.br. 2/24, k.o. Novo Selo;

-        Općini Nedelišće iznos od 300.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje Doma kulture Parag, na lokaciji k.č.br. 1590/18, dio 1510/1 i dio 159/19, k.o. Trnovec.

S navedenim jedinicama lokalne samouprave Savjet za nacionalne manjine sklopio je ugovore o jednokratnoj financijskoj pomoći.

U Državnom proračunu za 2022. predviđeno je 1.200.000,00 kuna za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine i ostale oblike pomoći unutar općeg proračuna, što je za 300.000,00 kuna više u odnosu na 2021. 

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Djelomično provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2021. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina Državni proračun Savjet za nacionalne manjine 1.685.000,00 kn Državni proračun

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...