Posebni cilj strateškog područja

Naziv područja
Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu
Posebni cilj
Podići razinu informiranosti i potaknuti pripadnike romske zajednice na punu suradnju u postupcima rješavanja njihova statusa

Nema pokazatelja

Molimo pričekajte...