Posebni cilj strateškog područja

Naziv područja
Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu
Posebni cilj
Smanjiti pojavnost nasilničkog ponašanja prema Romima djelovanjem policije

Nema pokazatelja

Molimo pričekajte...